Viktor Yamshchikov

«White House by the Sea», х.м., 60x60, 2011