Viktor Yamshchikov

«Untitled 5th course», х.м., 115x97, 1990