Viktor Yamshchikov

«Untitled», х.м., 105x97, 1988