Viktor Yamshchikov

«Untitled1 5th course», х.м., 115x90, 1990