Viktor Yamshchikov

«Untitled2 5th course», х.м., 120x100, 1990