Viktor Yamshchikov

«Stormy Bloom 2004», х.м., 100x80, 2010