Viktor Yamshchikov

«Village in the foothills», х.м., 53x61, 2010