Viktor Yamshchikov

«Road to the mountains», х.м., 60x80, 2016