Viktor Yamshchikov

«Courtyard of flowers», х.м., 60x80, 2012