Viktor Yamshchikov

«Mountain village», х.м., 60x80, 2011