Viktor Yamshchikov

«Canal in Amsterdam», х.м., 60x80, 2018