Viktor Yamshchikov

«Canal in St. Petersburg», х.м., 50x70, 2019