Viktor Yamshchikov

«Chinese village», х.м., 50x60, 2019