Viktor Yamshchikov

«Summer village», х.м., 50x70, 2015