Viktor Yamshchikov

«March has arrived», х.м., 50x60, 2010