Viktor Yamshchikov

«March in the village», х.м., 60x80, 2013