Viktor Yamshchikov

«Sea spaces», х.м., 80x100, 2014