Viktor Yamshchikov

«Male figure», х.м., 100x83, 1987