Viktor Yamshchikov

«Male portrait 2nd year», х.м., 67x98, 1986