Viktor Yamshchikov

«On a canal in Amsterdam», х.м., 58x72, 2020