Viktor Yamshchikov

«On the pier 2015», х.м., 80x100, 2018