Viktor Yamshchikov

«On the pond in Giverny», х.м., 60x100, 2019