Viktor Yamshchikov

«The beginning of spring on the Fontanka», х.м., 60x80, 2018