Viktor Yamshchikov

«Still life with a bouquet of roses», х.м., 60x60, 2016