Viktor Yamshchikov

«Still life with a bottle of red wine», х.м., 60x60, 2012