Viktor Yamshchikov

«Still life with fruit and wine», х.м., 50x70, 2012