Viktor Yamshchikov

«Still life with fruit», х.м., 60x60, 2011