Viktor Yamshchikov

«Still life with roses», х.м., 60x50, 2009