Viktor Yamshchikov

«Autumn forest at sunset», х.м., 90x120, 2008