Viktor Yamshchikov

«A Lakescape», х.м., 60x80, 2019