Viktor Yamshchikov

«Before the storm», х.м., 80x100, 2006