Viktor Yamshchikov

«Father’s portrait», х.м., 45x44, 1991