Viktor Yamshchikov

«Portrait with a maple leaf», х.м., 80x93, 1998