Viktor Yamshchikov

«After the rain on the Griboyedov Canal 1999», х.м., 59x77, 2000