Viktor Yamshchikov

«A stroll along Griboyedov Canal», х.м., 80x100, 2008