Viktor Yamshchikov

«Pond in Giverny», х.м., 80x100, 2019