Viktor Yamshchikov

«Stream in the forest», х.м., 60x80, 2005