Viktor Yamshchikov

«Rocky coast during the day», х.м., 54x63, 2008