Viktor Yamshchikov

«Sunny day on the canal», х.м., 50x60, 2019