Viktor Yamshchikov

«By the seashore», х.м., 60x80, 2016