Viktor Yamshchikov

«By the spring stream», х.м., 80x100, 2013