Viktor Yamshchikov

«Academic work 2nd year», х.м., 85x69, 1986