Viktor Yamshchikov

«Morning day in the mountains», х.м., 60x80, 2020