Viktor Yamshchikov

«Morning on the Bay 2006», х.м., 60x100, 2007