Viktor Yamshchikov

«Evening in the village», х.м., 80x100, 2006