Viktor Yamshchikov

«Spring day in the village», х.м., 58x72, 2019