Viktor Yamshchikov

«Spring day in the park», х.м., 80x100, 2015