Viktor Yamshchikov

«A Spring day in St. Petersburg», х.м., 70x100, 2015