Viktor Yamshchikov

«Spring in the village», х.м., 57x73, 2019