Viktor Yamshchikov

«Spring in the city», х.м., 59x99, 2015